Програма розвитку психологічної служби ситеми освіти
м. Токмака запорізької області на період до 2012 року

Загальні положення

Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Реалізація державної політики, спрямованої на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини, знаходить своє відображення і в модернізації освіти.

В той же час модернізація освіти потребує здійснення якісного психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

Психологічна служба м. Токмака діє з метою виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини та учня.

Практичні психологи, виконуючи свої професійні обов'язки, вирішують актуальні завдання сучасної освітянської галузі - здійснюють пcихологічний супровід навчально-виховного процесу: педагогічних інновацій, впровадження особистісно-орієнтованого навчанання та виховання, захист психічного здоров'я та розвиток здібностей учнів, профілактику алкоголізму, наркоманії, СНІДу, противоправної поведінки, насильства над дітьми, сприяють підвищенню психологічної культури, саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу, популяризації психологічних знань, пропаганді діяльності психологічної служби.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», «Загальної Декларації Прав Людини», «Конвенції про права дитини», Постанови Президії Верховної Ради України «Про деякі заходи щодо психологічного захисту особистості», Закону України "Про загальну середню освіту», Програми Президента «Діти України», Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Наказу МО України № 1/9-305 від 01.04.1994 р. «Положення про психологічну службу», «Етичного кодексу товариства психологів України», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи світи України»від 19.06.2008 р. № 554, наказу обласного управління освіти і науки від 02.09.2008 р. №407 «Про заходи щодо подальшого розвитку районних (міських) психологічних служб, психологічних служб у закладах освіти обласного підпорядкування в новому 2008 – 2009 навчальному році», а також з метою оновлення змісту і форм професійної діяльності фахівців психологічної служби.

Програму розроблено на період до 2012 року.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є визначення перспективних заходів щодо психологічного забезпечення освітнього процесу навчальних закладів міста на всіх його рівнях, введення посад соціальних педагогів згідно з нормативами чисельності, підвищення ефективності надання психологічних послуг спеціалістами служби, підвищення контролю за результатами діяльності та оптимізація роботи фахівців психологічної служби системи освіти.

Досягнення цієї мети передбачається шляхом вирішення наступних завдань:

 • оптимізація кадрового забезпечення працівниками психологічної служби навчальних закладів;
 • підвищення ефективності діяльності фахівців психологічної служби шляхом створення психолого – педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу дітей та учнів на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психологічної науки;
 • оновлення змісту і форм професійної діяльності фахівців психологічної служби шляхом впровадження інноваційних форм і методів роботи спеціалістів щодо подолання негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантною і делінквентної поведінки;
 • популяризація психологічних знань, підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогічних працівників, батьків, представників громадськості.
 • моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх ланок психологічної служби.

Організаційно-методичне забезпечення діяльності практичних психологів і соціальних педагогів

Психологічна служба закладів освіти є системою, спрямованою на підвищення рівня ефективності навчально-виховного процесу, максимальне сприяння психічному і особистісному зростанню школярів, своєчасне виявлення труднощів, проблем і умов індивідуального розвитку особистості, корекцію міжособистісних стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу, профілактику відхилень в індивідуальному розвитку і поведінці тощо.

Поставлені завдання перед практичними психологами системи освіти потребують оновлення і вдосконалення змісту і форм методичного забезпечення.

Завдання методиста, який відповідає за психологічну службу – проводити комплексну роботу з метою сприяння самоосвіті, підвищенню професійного рівня, особистісного зростання, формування професійного світогляду практичного психолога, координувати діяльність та забезпечувати науково-методичний супровід діяльності працівників психологічної служби навчальних закладів. Контроль за вилученням та незастосуванням практичними психологами неперевірених методик, технік і методів, що мають релігійне або псевдо релігійне підґрунтя, або не відносяться до наукової психології.. Важливий напрям роботи – орієнтація практичних психологів, соціальних педагогів на психолого-педагогічну просвіту та популяризацію психологічних знань.

Кадрове забезпечення психологічної служби системи освіти

В м. Токмак 8 загальноосвітніх навчальних закладів ( з них 4 І-ІІІ ступенів, 4 І-ІІ ступенів навчання), 8 дошкільних та 2 позашкільних. Відповідно до рекомендованих нормативів, станом на початок 2008-2009 навчального року до складу психологічної служби в системі освіти міста входять: методист, що відповідає за психологічну службу, 2 шкільних психологи, 5 практичних психологів, що працюють в ДНЗ. З метою розвитку мережі психологічної служби в системі освіти міста здійснювалося встановлення бюджетного фінансування закладів освіти, що дало змогу внести зміни до штатного розпису щодо посад практичних психологів.

Ставки практичних психологів є в 7-ми ДНЗ та 4-х ЗНЗ І – ІІІ ступенів навчання. В інших навчальних закладах, згідно з нормативами чисельності, ставки практичних психологів відкрити неможливо в зв’язку з невеликою кількістю вихованців та учнів. Залишається відкритим питання введення посад соціальних педагогів згідно нормативами чисельності.

Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення програми ґрунтується на пріоритетності витрат з державного та місцевого бюджетів.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних завдань і заходів Програми дасть змогу:

 • Забезпечити необхідні нормативно – правові, наукові, методичні, організаційні, кадрові, інформаційні та інші умови розвитку психологічної служби системи освіти м. Токмака;
 • забезпечення якісним психологічним супроводом процесу навчання школярів, дітей дошкільного віку;
 • прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій;
 • орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків;
 • впровадження новітніх методик, методів і технологій роботи практичних психологів і соціальних педагогів;
 • психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик, що використовуються в діяльності фахівців психологічної служби, та педагогічній діяльності;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • підвищити професійний рівень і підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби.

Для досягнення поставленої мети і завдань необхідно реалізувати заходи, що передбачені у Плані дій.

Организация банкетов в Москве. Организация фуршетов в Москве.

НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net