Головна » 2017 » Січень » 25 » «Олім­пій­ське лелеченя»
08:11
«Олім­пій­ське лелеченя»

 

 

24 січня 2017 р. у спорт­залі Токмацької ЗОШ І-ІІІ сту­пенів № 5     від­бувся спорти­вно-масовий захід серед ді­тей «Олім­пій­ське лелеченя», а точніше його ІІ-ий етап.

Участь в міському за­ході взяло 7 ко­манд загальноос­вітніх шкіл міста, загальна кількість учасників – 84 учні.

Спор­тивно-ма­совий захід «Олімпійське ле­леченя» прово­диться протя­гом кож­ного року і спрямова­ний на реа­ліза­цію одного із важ­ливих на­прям­ків – на­дихнути дітей до­лучи­тись до спорту, сприйняти його фі­ло­со­фію та жити за олім­пій­сь­кими цін­нос­тями. Ос­но­вна мета – пропа­га­нда здо­ро­вого способу життя, ви­хо­вання учнів на гу­ма­ніс­тич­них цін­ностях олім­пійського руху – дру­жби, взає­мо­по­ваги, солі­дар­ності, залу­чення їх до ак­тив­них за­нять фізич­ною культу­рою і спор­том.

У  міському етапі конкурсу взяли участь команди учнів 5-6 кла­сів, які отримали перемогу в І-му (шкільному) етапі конкурсу  «Олімпійське лелеченя». Тому боротьба обіцяла бути запеклою - зі­брались найсильніші команди і цей етап змагань мав визначити серед них найкра­щих.

«Олімпійське ле­ле­ченя» – комплекс­ний за­хід, а його про­грама склада­ється з пре­зен­та­ції команди та спор­тив­них і куль­туро – освітніх зав­дань. Відтак зма­гання від­бу­валися за такими видами: пре­зен­тація ко­манди (назва, емблема, де­віз), конкурс ма­люн­ків та фото, вікто­рина з історії Олім­пійсь­кого руху, комбі­но­вана ес­та­фета, рух­лива гра – арт­бол.

Змагання проходили на висо­кому рі­вні, спо­стерігали за спортивно-масо­вим захо­дом представник відділу освіти А.О. Дружинець, директор Токмацької ЗОШ № 5 Т.В. Чорна, допомагали у проведенні вчителі фізичної культури загальноосвітніх шкіл міста. .     

Всі учасники змагань ак­ти­вно працю­вали як розу­мово, так і фізично, щоб вибороти пе­ре­могу. У кінце­вому ре­зультаті I-ше місце отри­мала ко­манда Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, вчитель фізичного виховання Л.С. Круть). II- ге місце вибо­рола ко­манда Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 (вч. Г.М.Верещага), ІІІ місце поділили між собою Токмацька ЗОШ № 2 та ЗОШ №6.

По завершенню змагань суддівська колегія провела урочисту церемонію нагородження. Команди нагороджені Грамотами відділу освіти. 

 

 

Переглядів: 294 | Додав: boss | Рейтинг: 3.5/2

НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net